Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“), a s účinností od 25.05.2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „GDPR“), a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti.

 

Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to:

 

 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, u podnikajících fyzických osob: název, IČ)
 • Kontaktní údaje (např. adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, sídlo, telefonní číslo, e-mail)
 • Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy nebo pro její správu  (údaje nezbytné k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), které mohou zahrnovat:
  • sociodemografické údaje (např. věk, pohlaví, místo pobytu, rodinný stav, vzdělání, příjem apod.)
  • údaje o případně probíhajících exekučních nebo insolvenčních řízeních
 • Údaje vznikající plněním závazků z konkrétní smlouvy (parametry sjednané smlouvy, údaje o nemovitém majetku nebo družstevním podílu v bytovém družstvu /Nemovitosti/, doba trvání smlouvy, výše finančního plnění, způsob financování a úhrady, bankovní spojení, zdroj a původ finančních prostředků a majetku, údaje o provedených platbách apod.).
 • Informace ze sociálních sítí (při poskytování služeb práce s Facebook apod. sociálních sítí. Data, která zveřejňujete na svojí hlavní stránce se neskladují, ale můžou být využita k ověření důvěryhodnosti klienta)

Pro účel/y:

 • evidence (zpracování Vašich požadavků, zápis do evidence zájemců o koupi, prodej, pronájem nemovitosti, včetně zjištění hodnoty nemovitosti)
 • vzniku a správy smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, jakož i zprostředkovávaných smluv (tj. smluv uzavřených mezi Vámi jako zájemcem a osobou mnou zprostředkovanou) a plnění závazků z těchto smluv, servisní komunikace.
 • marketingové v rámci mé podnikatelské činnosti (s využitím elektronických prostředků: e-mail, telefon, SMS aj.) tj. soubor činností, jejichž účelem je: vytvoření vhodné prodejní nebo nákupní nabídky související s realitním trhem nebo financováním; poskytování informací o mých službách nebo službách či produktech spolupracujících třetích stran; vytvoření a zasílání obchodních sdělení (zprávy, informace, zkušenosti ze světa Nemovitostí, pozvánky na akce (např. dny otevřených dveří), průzkum spokojenosti, blahopřání; zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům.
 • plnění informační povinnosti
 • údaje budou zpracovány v listinné a elektronické podobě

 

Příjemci osobních údajů

 

 • Spolupracující realitní kanceláře či realitní makléři, developeři
 • Externí advokátní kancelář
 • Poskytovatelé finančních i nefinančních služeb (zajištění financování koupě, zhotovení PENB, zhotovení znaleckých posudků či tržních ocenění nemovitostí, pojištění osob, zdraví či majetku apod.)
 • Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon mé činnosti (administrativní činnosti, správa účetnictví, apod.)
 • Dalšími příjemci, kteří mohou získat přístup k Vašim osobním údajům, a to pouze na základě plnění právní povinnosti nebo na základě výkonu veřejné moci, jsou např. soudy, Policie ČR, insolvenční správci, notáři a exekutoři a další příjemci podle potřeb a pokynů klienta

 

SPRÁVCEM a ZPRACOVATELEM osobních údajů jsou:

 

Makléři realitní kanceláře - fico Uherský Brod, Masarykovo nám. 138 688 01 Uherský Brod

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ:

 

Jednotlivé kategorie Vašich osobních údajů jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu vymezenou výše uvedenými účely. Pomine-li účel zpracování, Vaše osobní údaje nadále nezpracovávám. Je-li, či byl-li, Váš vztah se mnou založen smlouvou, osobní údaje zpracovávám maximálně však po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu se mnou a dále následujících 10 let po ukončení Vašeho posledního smluvního vztahu se mnou, z titulu nezbytnosti splnění právní povinnosti definované zákonem. Po ztrátě zákonného důvodu provádím výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracovávám za účelem marketingu na základě Vašeho souhlasu, zpracovávám pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 • SUBJEKT údajů je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat osobně v sídle pobočky správce - Masarykovo nám. 138, 688 01 Uherský Brod, nebo na adrese info@fico.cz, o čemž byl poučen před udělením tohoto souhlasu. Udělený souhlas nelze odvolat v případě osobních údajů, které je povinen správce spravovat ze zákona
 • SUBJEKT údajů může požadovat po SPRÁVCI informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k osobním údajům a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu a požadovat výmaz takových osobních údajů, k nimž SPRÁVCE není oprávněn. Tato práva může vykonat v osobně v sídle pobočky správce - Masarykovo nám. 138, 688 01 Uherský Brod,
 • SUBJEKT údajů je oprávněn proti zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem jsou využívány výlučně k účelům popsaným výše a nejsou předávány ani využívány ke komerčním nebo marketingovým účelům, které s výše uvedenými účely zpracování nesouvisí.
 • Subjekt se zavazuje v případě změny, údaje, které poskytl SPRÁVCI, v případě změny, neprodleně aktualizovat a uvádět pravdivé údaje.
 • SUBJEKT prohlašuje, že byl SPRÁVCEM poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
 • V případě, že bude klient nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných správcem, může podat stížnost přímo jemu nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.